ПРОЦЕДУРИ

П12-ОП-2015 Доставка и обновяване на сухи супи

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл.16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и обновяване на сухи супи