ПРОЦЕДУРИ

П3-ПДбО-2016 Доставка на хлебна пшеница

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за доставка на хлебна пшеница.
Процедурата за обществената поръчка ще се реализира, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД. Количеството на хлебна пшеница  е до 15 000 тона ± 0,1 % бонифицирано тегло.
Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).