ПРОЦЕДУРИ

П11-ОП-2016 Доставка и обновяване на сухи супи

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на сухи супи”