П5-ПДсО-2015 Осигуряване на физическа и техническа охрана на обектите и имуществото на ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Декларация чл.55, ал.7 от ЗОП - Приложение № 12 03-04-2015 15:11:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 11 03-04-2015 15:12:00 Изтеглете файл
Декларация за ползване на подизпълнители чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение №10 03-04-2015 15:14:00 Изтеглете файл
Декларация приемане на проект по договор - Приложение №8 03-04-2015 15:15:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №7 03-04-2015 15:16:00 Изтеглете файл
Декларация за запознаване с условията - Приложение №4 03-04-2015 15:17:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 03-04-2015 15:18:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №2 03-04-2015 15:19:00 Изтеглете файл
Методика - Приложение № 9 03-04-2015 15:20:00 Изтеглете файл
Списък на обектите - Приложение № 6 03-04-2015 15:21:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 03-04-2015 15:22:00 Изтеглете файл
Указания - Приложение № 1 03-04-2015 15:22:00 Изтеглете файл
Съдържание 03-04-2015 15:23:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 03-04-2015 15:24:00 Изтеглете файл