ПРОЦЕДУРИ

П5-ПДсО-2015 Осигуряване на физическа и техническа охрана на обектите и имуществото на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 119в, ал. 1 и чл. 84, т. 4, във връзка с чл. 119a, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 4 от ЗОП, обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава седма, Раздел І от ЗОП с предмет: Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 07.05.2015г.
Заявленията може да се подават от 9.00 ч. до 17.00 ч. през всеки работен ден до изтичане на срока за представянето им, в деловодството на ДА ДРВВЗ, гр. София, ул. „Московска” № 3, ет.1
Заявленията се подават от участника или негов надлежно упълномощен представител – лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При представяне на заявлението лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за регистрация, ако е законен представител, или с лична карта, ако е упълномощен представител, като в този случай трябва да се депозира изрично пълномощно.
Заявленията ще бъдат отворени на 11.05.2015г. от 11.00 часа в Заседателната зала на ДА ДРВВЗ, гр. София, ул. „Московска” № 3.
Решението и Обявлението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат разгледани на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).