П15-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Съобщение

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции", открита с Решение № 3718/22.08.2017г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, Ви уведомяваме, че датата, на която ще се проведе заседанието на комисията за отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и ще бъдат оповестени ценовите предложения на участниците, е 02.10.2017г. от 14:00 часа в административната сграда на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102.