ПРОЦЕДУРИ

П15-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“