ПРОЦЕДУРИ

ОП-2014 Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване в Петролна база Сливен, към ТД „Държавен резерв” - гр. Стара Загора