ПРОЦЕДУРИ

П-7 2019 Доставка на техника за повдигане и преместване на товари

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 18, ал.1, т. 12  във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на техника за повдигане и преместване на товари