П-8 2019 Доставка на техника за повдигане и преместване на товари

Документи за участие

Документи
Решение за откриване на процедура 12-07-2019 14:50:13 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 12-07-2019 14:51:06 Изтеглете файл
Техническа спецификация 12-07-2019 14:51:39 Изтеглете файл
Изисквания и указания за подготовка на офертата 12-07-2019 14:51:40 Изтеглете файл
Проект на договор 12-07-2019 14:52:08 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 12-07-2019 14:58:28 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец № 2 12-07-2019 14:59:21 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 12-07-2019 15:00:15 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 12-07-2019 15:01:03 Изтеглете файл