ПРОЦЕДУРИ

П18-ОП-2017 Доставка на сирене от краве мляко

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на бяло саламурено сирене от краве мляко"