ПРОЦЕДУРИ

П-9 2019 Доставка на пшеница

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пшеница".

Обществената поръчка ще се възложи по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на стоковите борси. Количеството пшеницата е до 80 000 (осемдесет хиляди) тона ± 0,1% бонифицирано тегло и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).