П6-ОП-2015 Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури

Документация за участие

Документи
Съдържание 22-04-2015 15:46:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 22-04-2015 15:47:00 Изтеглете файл
Условия 22-04-2015 15:48:00 Изтеглете файл
Описание 22-04-2015 15:49:00 Изтеглете файл
Оферта 22-04-2015 15:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 22-04-2015 15:50:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 22-04-2015 15:52:00 Изтеглете файл
Проект на договор 22-04-2015 15:55:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 22-04-2015 15:56:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №8 22-04-2015 15:57:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №9 22-04-2015 15:58:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 22-04-2015 15:59:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 22-04-2015 16:00:00 Изтеглете файл
Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 22-04-2015 16:01:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 22-04-2015 16:02:00 Изтеглете файл