ПРОЦЕДУРИ

П6-ОП-2015 Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури