ПДбО-2014 Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури

Изпълнение или прекратяване на договорите - информация

Документи
Решение за прекратяване 09-09-2014 14:45:00 Изтеглете файл
На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури”, открита с Решение № 4943/22.08.2014г., се прекратява