ПРОЦЕДУРИ

ПДбО-2014 Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, на основание чл. 90, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване за експресен лабораторен анализ на зърнени култури