ОП-2014 Доставка на натурална минерална вода

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 33 от ЗОП 01-09-2014 09:59:00 Изтеглете файл
Приложение 13
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 01-09-2014 10:03:00 Изтеглете файл
Приложение 8
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 01-09-2014 10:04:00 Изтеглете файл
Приложение 9
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 01-09-2014 10:04:00 Изтеглете файл
Приложение 7
Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП 01-09-2014 10:10:00 Изтеглете файл
Приложение 12
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 01-09-2014 10:11:00 Изтеглете файл
Приложение 11
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 01-09-2014 10:12:00 Изтеглете файл
Приложение 10
Оферта 01-09-2014 10:13:00 Изтеглете файл
Приложение 3
Проект на договор 01-09-2014 10:14:00 Изтеглете файл
Приложение 5
Техническа спецификация 01-09-2014 10:14:00 Изтеглете файл
Приложение 2
Техническо предложение 01-09-2014 10:15:00 Изтеглете файл
Приложение 6
Ценово предложение 01-09-2014 10:15:00 Изтеглете файл
Приложение 4
Заглавна страница и съдържание 01-09-2014 10:16:00 Изтеглете файл
Указания за попълване на оферта и условия за участие в процедурата 01-09-2014 10:16:00 Изтеглете файл
Приложение 1