ПРОЦЕДУРИ

П5-ОП-2016 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки, обявява ,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ”.