П4-ОП-2017 Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции

Документация за участие

Документи
Ценово предложение - Образец №4 05-05-2017 12:05:02 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец №3 05-05-2017 12:07:35 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец №2 05-05-2017 12:08:20 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 05-05-2017 12:08:58 Изтеглете файл
Проект на договор 05-05-2017 12:09:35 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на "откритата процедура" по ЗОП 05-05-2017 12:09:59 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-05-2017 12:11:09 Изтеглете файл
Заглавна страница 05-05-2017 12:12:41 Изтеглете файл