ПРОЦЕДУРИ

П5-2018 Доставка на медицински изделия

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18 ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява откриване на процедурапублично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, предмет: „Доставка на медицински изделия“.