ПРОЦЕДУРИ

П9-ОП-2017 Доставка на медицински изделия за многократна употреба

 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за многократна употреба“