ПРОЦЕДУРИ

П-6 2019 Доставка на медицински изделия

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, предмет: „Доставка на медицински изделия“.