П-6 2019 Доставка на медицински изделия

Документи за участие

Документи
Решение № 2471 от 09.05.2019г. за откриване на процедура 13-05-2019 11:45:53 Изтеглете файл
Обявление за обществена поръчка 13-05-2019 11:46:33 Изтеглете файл
Съдържание на документация за участие 13-05-2019 11:47:10 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-05-2019 11:47:42 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедурата, изисквания и указания за подготовка на офертите 13-05-2019 11:48:07 Изтеглете файл
Проект на договор 13-05-2019 11:48:36 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 13-05-2019 11:49:06 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец № 2 13-05-2019 11:49:36 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 13-05-2019 11:50:06 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 13-05-2019 11:50:45 Изтеглете файл