ОП-2014 Доставка на лекарствени продукти, по обособени позиции

Документация за участие

Документацията за участие, свързана с обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на ДРВВЗ, по обособени позиции.

Документи
Съдържание 18-08-2014 15:32:00 Изтеглете файл
Указания за попълване на оферта от участниците и условия за участие в процедурата 18-08-2014 15:34:00 Изтеглете файл
Приложение № 1
Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 18-08-2014 15:42:00 Изтеглете файл
Приложение № 2
Образец на оферта 18-08-2014 15:44:00 Изтеглете файл
Приложение № 4
Образец на ценово предложение 18-08-2014 15:46:00 Изтеглете файл
Приложение № 5
Образец на техническо предложение 18-08-2014 15:47:00 Изтеглете файл
Приложение № 7
Проект на договор за възлагане на обществена поръчка 18-08-2014 15:47:00 Изтеглете файл
Приложение № 6
Образец на декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП 18-08-2014 15:49:00 Изтеглете файл
Приложения № 9
Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 18-08-2014 15:49:00 Изтеглете файл
Приложение № 8
Образец на декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник 18-08-2014 15:50:00 Изтеглете файл
Приложение № 10
Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 18-08-2014 15:51:00 Изтеглете файл
Приложение № 11
Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител 18-08-2014 15:52:00 Изтеглете файл
Приложение № 12
Образец на декларация от подизпълнител по чл.47, ал.8 от ЗОП 18-08-2014 15:52:00 Изтеглете файл
Приложение № 13