ПРОЦЕДУРИ

ОП-2014 Доставка на лекарствени продукти, по обособени позиции

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл.16, ал. 8 и чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за oбществените поръчки (ЗОП), обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на ДРВВЗ, по обособени позиции