ПРОЦЕДУРИ

П11-ПДбО-2017 Доставка на котелно гориво

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление завъзлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на котелно гориво".

 Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД. Количеството котелно гориво е до 16 306 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната  страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).