П9-ОП-2015 Доставка на компютърна техника и офис машини

Документация за участие

Документи
Декларация за конфиденциалност - Приложение № 13 04-06-2015 14:50:00 Изтеглете файл
Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 12 04-06-2015 14:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП - Приложение № 11 04-06-2015 14:52:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 10 04-06-2015 14:53:00 Изтеглете файл
Декларация за отсъствие на обстоятелства почл.47, ал. 1и ал. 5от ЗОП - Приложение № 9 04-06-2015 14:54:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 04-06-2015 14:55:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 04-06-2015 14:56:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 04-06-2015 14:57:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 04-06-2015 14:58:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 04-06-2015 14:59:00 Изтеглете файл
Описание - Приложение № 2 04-06-2015 15:00:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 04-06-2015 15:00:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 04-06-2015 15:01:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 04-06-2015 15:01:00 Изтеглете файл
Съдържание 04-06-2015 15:02:00 Изтеглете файл