ПРОЦЕДУРИ

П9-ОП-2015 Доставка на компютърна техника и офис машини

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

.