П4-2019 Доставка на компютърна техника и офис машини

Документи за участие

Документи
Решение 15-04-2019 17:15:00 Изтеглете файл
Обявление 15-04-2019 17:16:00 Изтеглете файл
Съдържание на документация 15-04-2019 17:17:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 15-04-2019 17:18:00 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедурата, изисквания и указания за подготовка на офертата 15-04-2019 17:19:00 Изтеглете файл
Проект на договор 15-04-2019 17:20:00 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 15-04-2019 17:21:00 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Образец № 2 15-04-2019 17:22:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 15-04-2019 17:24:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 15-04-2019 17:25:00 Изтеглете файл
Изменен Проект на договор 22-04-2019 17:13:37 Изтеглете файл
Изменени Ред и условия за провеждане на процедурата, изисквания и указания за подготовка на офертата 22-04-2019 17:14:29 Изтеглете файл
Решение за одобряване на изменение на обявление за изменение или допълнителна информация 22-04-2019 17:15:05 Изтеглете файл