ПРОЦЕДУРИ

П11-ОП-2015 Доставка на колесни трактори за ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на колесни трактори и мини челни колесни товарачи, окомплектовани с необходимите за функционирането им инвентар и оборудване,  за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси"