ПРОЦЕДУРИ

П4-ПДбО-2015 Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно клас „Е”, минерално без биокомпоненти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно клас “E”, минерално без биокомпоненти.
Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 92а, ал. 9 от ЗОП, чрез посредничеството на „Русенска стокова борса” АД. Количеството на горивото е до 131 301 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.
Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).