ПРОЦЕДУРИ

П10-ПДбО-2016 Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас “E”, минерално без биокомпоненти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас “E”, минерално без биокомпоненти“

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 92а, ал. 9 от ЗОП, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД. Количеството на горивото е до 175 090 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).