ПРОЦЕДУРИ

П3-2019 Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите ДА ДРВВЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“