П3-2019 Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите ДА ДРВВЗ

Документи за участие

Документи
Решение за откриване 05-03-2019 14:27:20 Изтеглете файл
Обявление 05-03-2019 14:29:04 Изтеглете файл
Технически спецефикации 05-03-2019 14:29:40 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедурата, изисквания и указания за подготовка на офертата 05-03-2019 14:30:30 Изтеглете файл
Проект на договор 05-03-2019 14:31:06 Изтеглете файл
Образец № 1 - Опис на представените документи 05-03-2019 14:31:41 Изтеглете файл
Образец № 2 - ЕЕДОП 05-03-2019 14:32:52 Изтеглете файл
Образец № 3 - Техническо предложение 05-03-2019 14:33:31 Изтеглете файл
Образец № 4 - Ценово предложение 05-03-2019 14:34:06 Изтеглете файл