ПРОЦЕДУРИ

П11-2018 Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.