ПРОЦЕДУРИ

П16-ОП-2016 Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни консерви и сухи супи

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” , на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни консерви и сухи супи