ПРОЦЕДУРИ

П-10 2019 Доставка на части за сигнално-охранителни системи

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 18 ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части за сигнално-охранителни системи”.