П-10 2019 Доставка на части за сигнално-охранителни системи

Документи за участие

Документи
Решение за откриване на процедура 17-07-2019 14:00:00 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 17-07-2019 14:03:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 17-07-2019 14:06:00 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане на процедурата 17-07-2019 14:08:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 17-07-2019 14:10:00 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 17-07-2019 14:15:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 17-07-2019 14:19:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 17-07-2019 14:20:00 Изтеглете файл
Проект на договор 17-07-2019 14:30:00 Изтеглете файл
ЕЕДОП -Образец № 2 17-07-2019 14:45:00 Изтеглете файл