ПРОЦЕДУРИ

П20-ПДБО-2017 Доставка на автомобилен бензин, марка А 95Н, зимен, клас „С“, минералeн без биокомпоненти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилен бензин, марка  А 95Н, зимен, клас „С“, минералeн без биокомпоненти“.

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на стоковите борси. Количеството на автомобилния бензин е до 32 879 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).