ПРОЦЕДУРИ

П10-ОП-2017 Доставка и обновяване на зрял фасул 2017

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 9 и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки оповестява откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Доставка и обновяване на зрял фасул”