П10-ОП-2017 Доставка и обновяване на зрял фасул 2017

Документация за участие

Документи
Образец № 4 - Ценово предложение 29-06-2017 11:20:51 Изтеглете файл
Образец № 3 - Техническо предложение 29-06-2017 11:22:44 Изтеглете файл
Образец № 2 - ЕЕДОП 29-06-2017 11:23:22 Изтеглете файл
Образец № 1 - Опис документи 29-06-2017 11:25:03 Изтеглете файл
Раздел III. Проект на договор 29-06-2017 11:28:56 Изтеглете файл
Раздел II.Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП 29-06-2017 11:30:24 Изтеглете файл
Раздел I. Техническа спецификация 29-06-2017 11:32:10 Изтеглете файл