ПРОЦЕДУРИ

П16-ОП-2015 Доставка и обновяване на зеленчукови консерви

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване на зеленчукови консерви” по обособени позиции.