П8-ОП-2015 Доставка и обновяване на сухи супи

Решение за завършване на процедурата

На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и обновяване на сухи супи”, открита с Решение № 2218/18.05.2015г. се прекратява.

Документи
Решение за прекратяване 29-06-2015 14:28:00 Изтеглете файл