П4-ОП-2016 Доставка и обновяване на шевни хирургически материали

Документация за участие

Документи
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 12 23-03-2016 15:55:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП - Приложение № 13 23-03-2016 15:55:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 11 23-03-2016 15:56:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 23-03-2016 15:57:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 23-03-2016 16:00:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 23-03-2016 16:04:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 23-03-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 23-03-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 23-03-2016 16:07:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 23-03-2016 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 2 23-03-2016 16:09:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 23-03-2016 16:09:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 23-03-2016 16:10:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 23-03-2016 16:11:00 Изтеглете файл