ПРОЦЕДУРИ

П10-ОП-2015 Доставка и обновяване на лекарствени продукти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и обновяване на лекарствени продукти” по обособени позиции