ПРОЦЕДУРИ

П2-ОП-2016 Доставка и обновяване на лекарствени продукти” по обособени позиции.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки, обявява ,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на лекарствени продукти” по обособени позиции.