ПРОЦЕДУРИ

П-5 2019 Доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти”