П-5 2019 Доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти

Документи за участие

Документи
Решение за откриване на процедурата 30-04-2019 13:54:20 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 30-04-2019 14:03:12 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-04-2019 14:03:41 Изтеглете файл
Изисквания към участниците и указания за подготовка на оферта за участие 30-04-2019 14:04:08 Изтеглете файл
Проект на договор 30-04-2019 14:04:39 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец №1 30-04-2019 14:07:23 Изтеглете файл
Образец №1 - Опис на представените документи 30-04-2019 14:08:24 Изтеглете файл
Образец № 2 - ЕЕДОП 30-04-2019 14:09:36 Изтеглете файл
Образец №3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката 30-04-2019 14:10:18 Изтеглете файл
Образец №4 Декларация за конфиденциалност 30-04-2019 14:10:54 Изтеглете файл
Образец №5 - Таблица за съответствие 30-04-2019 14:11:57 Изтеглете файл
Образец № 6 - Ценово предложение 30-04-2019 14:12:32 Изтеглете файл
Образец №6.1 - КСС 30-04-2019 14:13:05 Изтеглете файл
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 16-05-2019 11:27:59 Изтеглете файл
Изменени ,,Изисквания и указания за подготовка на офертата" 16-05-2019 11:31:20 Изтеглете файл
Изменен образец №2 ЕЕДОП 16-05-2019 11:32:20 Изтеглете файл