ПРОЦЕДУРИ

П10-2018 Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти"

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти"

Договорът за обществената поръчка ще се сключи по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на „Софийска стокова борса” АД. Количеството гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти, е до 41 100 (четиридесет и една хиляди и сто) тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.  

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната  страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg) след публикуване в РОП.