ПРОЦЕДУРИ

П1-ОП-2015 Застраховане на МПС и недвижимото имущество на агенцията - ГО, Каско, Злополука, Пожар и бедствия

 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - застраховки "Гражданска отговорност", "Каско", "Злополука на местата/лицата в МПС" и на имуществото на агенцията – застраховка "Пожар и природни бедствия"